اردوی علمی وتفریحی باغ وحش ارم

آشنایی با حیوات اهلی, وحشی , تفاوت و تشابه آنها از نظر نوع حرکت پوشش, غذا