مراسم محرم سلام سز

خوشا از دل نم اشکی فشاندن                                              به آبی آتش دل را نشاندن

خوشا زان عشق بازان یاد کردن                                               زبان را زخمه فریاد کردن

خوشا از نی خوشا از سر سرودن                                          خوشا نی نامه ای دیگر سرودن

 نوای نی، نوایی آتشین است                                                بگو از سر، بگیرد دلنشین است

 مراسم روز هشتم محرم همراه با اجرای تعزیه در دبیرستان سلام سبز( دوره اول) برگزار شد. دراین روز دانش آموزان میهمان اباعبدالله بودند.