اردوی باشگاه تیراندازی لیزر تگ در مدرسه سلام البرز

تقدیر و تشکر از دانش آموزان برتر پایه در آزمون نشانه (۱)
باشگاه پینت بال لیزری (لیزرتک) آریو
روز پنج شنبه ساعت ۱۰ صبح
پایه ی هفتم : علیرضا فاندر
بردیا کاظمیان اصل
ایلیا آذریون پور
پایه ی هشتم : کسری منصوری
محمدامین دلپذیر
حسین کیانی
پایه ی نهم : فراز رضایی
امیررضا ناصرخاکی
سید مبین عابدی