طبیعت زیبای ایران از نگاه دوربین یک دانش آموز

از مهترین اهداف دبیرستان سلام صادقیه رشد و پرورش بعد فرهنگی و روحانی دانش آموزان است. در همین راستا با تشویق ها و کمک های کادر دبیرستان و با تلاش روزافزون دانش آموز علی عبدی حق موفق شد در رشته عکاسی به موفقیت های شگرفی برسد تا حدی که تصاویر ثبت شده توسط دانش آموز در مجله ای معتبر در خصوص طبیعت ایران به نام جاده سبز شماره ۱۲۹ چاپ شهریور ماه چاپ و مورد استقبال قرار گرفت.

این مهم را به این دانش آموز و کادر معاونت فرهنگی و اولیای فرهیخته این دانش آموز تبریک عرض مینماییم.