برگزاری دومین نظر سنجی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ درمدرسه سلام همت

دومین نظر سنجی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ با حضور مسئولین پایه ها در سایت سلام شهید همت برگزار شد.