کارگاه آموزشی در مدرسه سلام البرز

براساس آموزشهای مستمر و هفتگی مدیران کلاس آموزش تخصصی مدیران مجموعه مدارس سلام این هفته : استاد از کشور هند