مدال آوران المپیاد جهانی

کوشا رضایی

 مدال طلای المپیاد فیزیک

حامد ولی زاده

 مدال طلای المپیاد کامپوتر

ماهان تجربه کار

 مدال طلای المپیاد ریاضی

محمد جواد شعبانی

 مدال طلای المپیاد ریاضی

مهدیار امانی

 مدال نقره المپیاد شیمی

آریا امین الرعایا

 مدال نقره المپیاد شیمی

پرهام برومند

 مدال نقره المپیاد نجوم

مجتبی زارع بیدکی

 مدال نقره مسابقات بلغارستان

امیر مجتبی صبور

 مدال نقره مسابقات بلغارستان

آرین حسین قلی زاده

 مدال نقره مسابقات بلغارستان

امید عباس زاده توسلی

 مدال نقره مسابقات بلغارستان

پارسا زیوری

 مدال برنزالمپیاد فیزیک

داریوش شاهین راد

 مدال برنزالمپیاد نجوم